یکی از بزرگترین معضلات فرهنگی جامعه ما، شبکه ی ناقص و بیمار محصولات فرهنگی (مخصوصاً کتاب) می باشد.
انتشارات فیروزی که در مدت کوتاه فعالیت خود نشان داده می تواند از توانمندی های پنهان فضای مجازی استفاده نماید، با طراحی و راه اندازی پروژه ی حامی کتاب سعی دارد این معضل را تا حدودی رفع نماید.
حامی کتاب، پروژه ایست کاربر محور. در این طرح نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب خود را معرفی می کنند.
انتشارات فیروزی به عنوان مجری پروژه پس از تعیین هزینه های چاپ و توزیع کتاب معرفی شده، بازه ی زمانی خاصی را جهت جمع آوری سرمایه ی اولیه کتاب به عنوان هدف تعیین می کند.

آدرس :

سبزوار – میدان فرمانداری – خیابان قائم – جنب قائم 19

تلفن تماس : 2225243-0571  -  09360098700

http://www.firoozipress.com

نوشته شده در :27 اردیبهشت, 1393 توسط : hami